شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان،و فوم  شیمیایی بتن،و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115

بتن عبور دهنده نور (لایتراکان)
بتن عبور دهنده نور امروزه به عنوان یک متریال ساختمانی جدید با قابليت استفاده بالا مطرح است .این متریال ترکيبی از فيبرهای نوری و ذرات بتن است و می تواند به عنوان بلوک ها و یا پانل هایپيش ساخته ساختمانی مورد استفاده قرار گيرد. فيبر ها بخاطر اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شدهو ترکيبی از یک متریال دانه بندی شده را تشکيل می دهند. به این ترتيب نتيجه کار صرفا ترکيب دومتریال شيشه و بتن نيست، بلکه یک متریال جدید سوم که از لحاظ ساختار درونی و همچنينسطوح بيرونی کامل همگن است، به دست می آید.فيبر های شيشه باعث نفوذ نور به داخل بلوک ها می شوند. جالب ترین حالت این پدیده نمایش سایه ها در وجه مقابل ضلع نور خورده است. همچنين رنگ نوری که از پشت این بتن دیده می شودثابت است به عنوان مثال اگر نور سبز به پشت بلوک بتابد در جلوی آن سایه ها سبز دیده میشوند. هزاران فيبر شيشه ای نوری به صورت موازی کنار هم بين دو وجه اصلی بلوک بتنی قرار میگيرند. نسبت فيبر ها بسيار کم و حدود ٤ درصد کل ميزان بلوک ها است. علاوه بر این فيبر ها بخاطراندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و تبدیل به یک جزء ساختاری می شوند بنابراین سطح بيرونی بتن همگن و یکنواخت باقی می ماند. در تئوری، ساختار یک دیوار ساخته شده با بتن عبور دهنده نور، می تواند تا چند متر ضخامت داشته باشد زیرا فيبرها تا ٢٠ متر بدون از دست دادن نور عمل می کنند و در دیواری با این ضخامت باز هم عبور نور وجود دارد. ساختارهای باربر هم می توانند از این بلوک ها ساخته شوند . زی را فيبر های شيشه ای هيچ تاثير منفی روی مقاومت بتن ندارند. بلوکها می توانند در اندازه ها ی متنوع و با عایق حرارتی خاص نصب شده روی آنها توليد شوند.

موارد کاربرد
1-دیوار
به عنوان متداول ترین حالت ممکن، این بلوک می تواند در ساختن دیوارها مورد استفاده قرار گيرد .به این ترتيب هر دو سمت و همچنين ضخامت این متریال جدید قابل مشاهده خواهد بود . بنابر این محسوس تر می شود و در عين حال « لایتراکان » سنگينی و استحکام بتن به عنوان ماده اصلی کنتراست بين نور و ماده شدیدتر می شود. این متریال می تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گيرد و استحکام سطح در این مورد بسيار مهم است. اگر نور خورشيد به ساختار این دیوار می تابد، قرار گيری غربی یا شرقی توصيه می شود تا اشعه آفتاب در حال طلوع یا غروب با زاویه کم به فيبر های نوری برسد و شدت عبور نور بيشتر شود. بخاطر استحکام زیاد این ماده میتوان از آن برای ساختن دیوار های باربر هم استفاده کرد. در صورت نياز، مسلح کردن این متر یال نيز ممکن است؛ همچنين انواع دارای عایق حرارتی آن نيز در دست توليد است.

2-پوشش کف
در پوشش کف ها و درخشش آن از پایين « لایتراکان » یکی از جذاب ترین کاربرد ها، استفاده ازاست. در طول روز این یک کف پوش از جنس بتن معمولی به نظر می رسد و در هنگام غروب آفتاب بلوک های کف در رنگهای منعکس شده از نور غروب شروع به درخشش می کنند.

3-طراحی داخلی
همچنين از این نوع بتن عبور دهنده نور می توان برای روکش دیوار ها در طراحی داخلی استفاده کرد به صورتی که از پشت نور پردازی شده باشند و می توان از نور های رنگی متنوع برای ایجاد حس فضایی مورد نظر استفاده کرد.

4-کاربرد در هنر
بتن عبور دهنده نور برای مدتها به عنوان یک آرزو برای معماران و طراحان مطرح بود و با توليد لایتراکان این آرزو به تحقق پيوست. کنتراست موجود در پشت متریال تجربه شگفت آوری را برای مدت طولانی در ذهن بيننده ایجاد می کند. در واقع با نوعی برخورد سورئاليستی محتوای درون در ارتباط با محيط پيرامون قرار می گيرد و به این ترتيب بسياری از هنرمندان تمایل به استفاده از این متریال در کارهای خود دارند. به طور کلی با پيشرفت های تکنولوژیکی و ارائه خلاقيت طراحان و مجسمه سازان با ابزار های مختلف، پتانسيل و قابليت بتن توسط هنرمندان گوناگون در تمام جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

5-بلوکها
مسلح کردن بلوک بتنی عبور دهنده نور
در صورت نياز به مسلح کردن این ب تن شيار هایی در داخل آن تعبيه می شو ند. در حين ساختن دیوارها ميلگردها بصورت عمودی یا افقی در این شيارها قرار می گيرند و فيبر های اپتيکی بخاطر خاصيت انعطاف پذیری خود در اطراف ميلگردها جمع می شوند و به این ترتيب ميلگرد ها دیده نمی شوند. از این روش بصورت موفقيت آميزی در چند پروژه و طراحی نمایشگاه استفاده شده است.

6-رنگها و بافت ها
با توجه به رنگ خاکستری متد اول بتن معمولی، لایتراکان دارای رنگهای متنوعی است و بافت سطوح بيرونی آن نيز می تواند متنوع باشد، به گونه ای که بلوکهای متنوع در کنار هم قرار گيرند و یک ساختار واحد را به وجود آورند.