شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان،و فوم  شیمیایی بتن،و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115

ترکهای بزرگ در بتن سبب از بین رفتن ان سجام سازه می شوند به تبع آن نیاز مند به تعمیرات ستیم. از طرفی بدلیل بوجود آمدن تنشهای ک ش شی و انقباض در بتن بوجود آمدن ترک در بتن اجتناب ناپذیر ا ست. ترک های ریز به پهنای 2/0 میلیمتر عمدتا بر روی سازه تاثیر خاصی ندارد اما میتواند نفوذپذیری و تخلخل بتن را باال برده و باعث ورود مواد شیمیایی مزاحم از قبیل کلرایدها، سولفاتها و اسیدها شود که در طوالنی مدت منجر به خوردگی زود هنگام آرماتورها و افت کیفیت بتن خواهد شد در یکی از مطالعات صورت گرفته تخم های نوع خا صی باکتری به نام ب سیلوس به عنوان عامل ترمیم کننده به طرح اختالط بتن اضافه می شوند . این تخمهای باکتری بعد از فعال سازی با ورود آب به داخل ترک ها شروع به ر شد می کنند و مقادیر بسیار زیادی کلسیم کربنات تولید می کنند، که منجر به پرکردن ترکها میشود. در واقع این عمل از طریق اضافه کردن ترکیبات ارگانیک به طرح اختالط بتن صورت میپذیرد

باکتری به عنوان عاملی در جهت خود ترمیم شوندگی 

باکتری مورد استفاده در بتن باید قادر به بستن ترک های ایجاد شده به طور موثر در عمر مفید سازه باشد. همچنین باکتری با تولید ترکیبات کلسیییم کربنات به عنوان فیلر مبتنی بر رسییوب مواد معدنی به عنوان یک cement-bio که میتواند ترکهای تازه شکل گرفته راببندد عمل میکند. برای خود ترمیم شیوندگی موثر، هم باکتری و هم ترکیبات پیشیرویی همچون cement-bio باید درون سیاختار بتن مخلوط شوند. با این حال وجود باکتری و ترکیبات ارگانیک نباید تاثیر منفی بر روی ویژگی های بتن دا شته با شد. این باکتری باعث پایداری ات صال و پیو ستگی ریز ساختار بتن می شود و در طبیعت وجود دارد، همچنین باید در محیط قلیایی بتن مقاوم باشد. ویژگی این باکتری این اسییت که قادر به تشییکیل تخمهایی هسیتند که زیسییت پذیرند اما غیر فعال و قادر به تحمل تنشهای مکانیکی و شیمیایی میباشند و میتوانند در حالت خشک برای بیش از 50سال زنده بمانند.
زمانی که تخمهای باکتری بطور مسیتقیم غیر محاف ت شیده به طرح اختالط بتن اضیافه میشیوند طول عمر آنها محدود به یک یا دو ماه اسییت .این کاهش طول عمر تخمهای باکتری از چندین دهه در حالت خشییک به دو ماه در حالت غیر محاف ت شده درون ساختار بتن بدلیل هیدراسیون پی در پی سیمان می باشد که باعث بوجود آمدن سوراخ هایی با قطر میکرومتر کوچکتر از قطر تخمهای باکتری درون ساختار بتن میشود. مساله دیگر اضافه کردن ترکیباتی جهت تغذیه باکتری ممکن است باعث از دست رفتن خصوصیات بتن شود. اضافه کردن ترکیباتی همچون شیره مخمر و کل سیم ا ستات باعث کاهش چ شمگیر مقاومت ف شاری بتن می شود. اما افزودن کل سیم الکتات در کنار باکتری بسیلوس باعث افزایش ده درصدی مقاومت فشاری بتن میگردد.  برای حفاظت و نگهداری تخمهای باکتری و کلسییم الکتات بصیورت غیر فعال به این نتیجه رسییدند که آن را درون ذرات رس با تخلخل باال قرار دهند شکل و بعد به بتن اضافه شو که به طرز چشمگیری باعث افزایش عمر باکتری میشود.