شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان،و فوم  شیمیایی بتن،و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115

_ امروزه با توجه به نیاز به ساخت سازه های مرتفع به خصوص در صنعت ساختمان سازی ، نیاز است با کم کردن بار مرده ساختمان ، سازه سبک
تر شده و تنش های وارده نیز کاهش یابد.
_ یکی از بهترین راه حل ها برای این منظور استفاده از بتن سبک دانه است که علاوه بر سبک شدن سازه مزایای دیگری نیز دارد . برتری این بتن
فقط به کاهش بار مرده سازه اختصاص ندارد بلکه عایق صوتی و حرارتی و قابلیت بازیافت و موارد مختلف دیگر از مزایای استفاده از این نوع بتن
است .

علی رغم فواید عمده ای که بتن دارد ، دو عیب عمده در آن به صورت ذاتی وجود دارد که یکی مقامت کشی پوایین آن و دیگری وزن مخصوص نسبتاً زیاد آن می باشد .
_ مقاومت کششی پایین بتن را می توان با استفاده از میلگردهای فولادی مسلح کننده جبران نمود .
_ از طرفی وزن مخصوص نسبتاً زیاد بتن )در حدود 2400 کیلوگرم بر مترمکعب برای بوتن غیرمسلح ( در سواختمان های بووتن مسوولح باعوث
می شود که وزن اسکلت بتنی ساختمان افزایش یافته و در نتیجه با بالارفتن وزن مرده ساختمان نیروهای ثقلی و نیروی زلزله وارد بور آن نیوز افزایش یابد .
_ این امر نهایتاً استفاده از المان هایی با ابعاد بزرگ را ایجاب کرده که خود حجم بیشتری از بتن به هموراه میلگرد های بیشتری را میطلبد.

به طور کلی دو روش متفاوت برای رفع این مسئله وجود دارد :
(1 افزایش مقاومت بتن
(2 کواهش وزن مخصوص بتن ) استفاده از بتن سبک (
_ بتن سبک با توجه به ویژگی های خاصی که دارد ، دارای کاربردهای مختلف  باشود و طبوق کوودهای سوواختمانی اووابط خاصوی بورای
استفاده آن وجود دارد . همچنین در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان بیان شده است که با توجه بوه زلزلووه خیوز بوودن کشوور ایوران و بوه
منظور سبک سازی و کاهش جرم ساختمان ، توصیه می شود مصالحی مقاوم و سبک با دارا بودن حداکثر نسبت مقاومت به وزن انتخواب و بوه
کار برده شود ، تا علاوه بر ایمنی بیشتر اثر نیروهای زلزله بر ساختمان کاهش یابد .

انواع روش های تولید بتن سبک به شرح زیر می باشد :
1 )استفاده از سنگدانه سبک به جای سنگدانه معمولی _بتن سبک سازه اي و غیر سازه اي
2 )استفاده از گاز یا کف ایجاد شده در داخل بتن _بتن کفی یا گازي
3) بتن سبک با حذف ریزدانه ها و ایجاد تخلخل _بتن بدون ریزدانه

بتن های سبک از دیدگاه مقاومتی در سه دسته طبقه بندی می شوند :
1) بتن سبک غیرسازه ای
2 )بتن سبک سوازه ای
3 )بوتن سبک با مقاومت متوسط

گسیختگی بتن سبک معمولاً با بتن معمولی متفاوت است . گسیختگی معمولاً به جای اطراف سنگدانه از میان آن صورت موی گیورد . مقاوموت
های سنگدانه و خمیر سیمان تقریباً مساوی بوده و در بتن های قوی تر مقاومت خمیر می تواند بیش از مقاومت سنگدانه شود .
_ سنگدانه های سبک مدول ارتجاعی کمی به علت تخلخل زیاد دارند . در نتیجه مدول ارتجاعی کم سنگدانه های سوبک ، مودول ارتجواعی بوتن
های سبک کمتر از بتن های معمول است . مقادیر مدول ارتجاعی در محدوده 10 تا 17 گیگا پاسکال می باشد که 1/3 تا 2/3 مدول بتن هوای
معمول است .
_مدول ارتجاعی کمتر قید کمتری در برابر تغییر شکل های وابسته به زمان نظیر جمع شدگی ناشی از خشک شدن و خزش ایجاد می کند .
_ به طور متوسط کرنش های ناشی از خزش یا جمع شدگی بتن های سبک بیشتر از بتن های معمولی است .

_ به طورکلی دلایل عمده استفاده از بتن سبک را می توان به شرح زیر بیان کرد :
1) کاهش بار وارده بر سازه و در نتیجه آن کاهش نیروی مؤثر زلزله و دیگر بارهای جانبی
2) مقاوم سازی و گسترش سازه هایی همچون عرشه پل ، برای افزایش ظرفیت ترافیکی ، بدون آنکه تغییری در شالوده سازه ها به وجود آید
3) افزایش ظرفیت بار زنده سازه ها
4) افزایش سرعت اجرا