شرکت پترو آپادانا : تولید کننده افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی ساختمان،و فوم  شیمیایی بتن،و فوم حفاری

تلفن تماس : 07132605115


افزودن الیاف مختلف به بتن باعث بهبود خواص بتن نظیر مقاوم تهای کششی، خمشی و ضرب های، قابلیت جذب انرژی و مقاومت دربرابر آتش سوزی و افزایش عمر مفید ساز ههای بتنی در مقایسه با بت نهای معمولی شده است. در سا لهای اخیر تحقیقات گسترد های برای پیشرفت و نوآوری در استفاده از الیاف میکرونی برای بهبود رفتار مکانیکی ترکیبات سیمانی و بتن انجام شده است. با توجه به این پژوهش ها در مقیاس میکرونی، توجه به نانو لوله های کربنی به کمک دانش و فناوری نانو و مطالعه اثرات آنها بر خواص بتن بسیار اهمیت دارد. سیستم های سیمان و بتن پتانسیل خوبی برای افزودن نانو لول ههای در مقایسه با الیاف CNT دارند. انتظار می رود استفاده از )CNT( کربنی میکرو فواید مشخص بیشتری داشته باشد. نانو لول ههای کربنی نسبت به سایر الیاف مقاومت بیشتری دارند که م یتوانند روی هم رفته رفتار مکانیکی را بهبود بخشند. نانو لول ههای کربنی نسبت طول به قطر بالایی دارند بنابراین انرژی بیشتری را برای انتشار ترک در اطراف خود در مقایسه با سایر الیاف، نیاز خواهند داشت. همچنین قطر کمتر آنها به معنی امکانتوزیع هرچه بیشتر و با فاصله کمتر در خمیر سیمان است. در نتیجه انتظارم یرود عمل متقابل آنها با خمیر سیمان متفاو تتر از دیگر انواع الیافباشد. نانو لول ههای کربنی قابلیت افزایشمقاومت،ممانعت از انتشار ترک بصورت مؤثر در کامپوزی تهای سیمانی و عملکرد یکپارچه را دارند. مسلحکردن بتن با نانو لول هها، درصورتیکه سبب جلوگیری از تشکیل تر کهای. بزرگتر شود، میتواند به تولید بت نهای چقرم هتری منجر شود  1.هنگام بارگذاری بتن، ریزتر کهای اولیه و کوتاه در آن توزیع م یشوند. بایکی شدن این ریزتر کها، تر کهای بزرگ قابل رویت شکل می گیرند.الیاف بکار رفته در کامپوزی تهای سیمانی م یتوانند با پل زدن و بستن ترک ها در خلال بارگذاری و باربرداری، رشد ترک را کنترل نمایند. بنابراین استفاده از نانو لول ههای کربنی م یتواند منجر به کنترل تر کها درمقیاس نانو شود. برخی نتایج نشان م یدهند که نانو لول ههای کربنی دارای پراکندگی مؤثر، با کنترل تر کهای خمیر سیمان درمقیاسنانو،میتواند
باعث بهبود برخی مشخصات بتن و همچنین افزایش ظرفیت کرنشی در سنین اولیه شود.  2.الیاف با قطر کوچکتر وسطح ویژه بیشتر، مقاومت اصطکاکی بیشتر نسبت به بیرون کشیده شدن از بتن تحت اثر بارهای وارده را دارند که این خود موجب عملکرد مناس بتر الیاف در بتن م یشود. باتوجه به موارد اخیر و ویژگ یهای نانوذرات و نانو الیاف درجهت افزایش مقاومت، بستن تر کها و جلوگیری از تردشکنی و کاهش تخلخل، مطالعات بر روی الیاف نانو متری در جهت شناخت کامل بتن های الیافی و بهبود خواص مختلف آن از جمله قابلیت جذب انرژی مفید به نظر می رسد. مشخصه های مکانیکی، نسبت طول به قطر بالا، وزن مخصوص کم و مقاومت در برابر خوردگی، نانو لول ههای کربنی را به مصالح مسل حکننده
مفیدی برای پیشرفت مصالح ساختمانی بدل کرده است. تاکنون نانو لول ههای کربنی بکار رفته در بت نهای معمولی یا بت نهای با عملکرد بالا.منجر به بهبود برخی مشخص ههای مکانیکی شده اند .